ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธุ์ จันทร์ดี
 
 
Asst.Prof.Samphan Chandee (Ph.d.)
 
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจพื้นที่ ศาลายา
 
 
โทร. 0877570766, 0945483846 samphan.c@rmutr.ac.th
 

-ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ
-ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ
- การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
-BBA 5102 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ &  RBA 1105 การวิจัยทางธุรกิจ

download Innovation

1questionnaire
2certificate
3.QR-Code