ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธุ์ จันทร์ดี
Asst. Prof. Samphan Chandee (Ph.d.)
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหรธุรกิจ ศาลายา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
โทร. 0877570766
sphan3000@gmail.com
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แบบสอบถาม

Utility Course  
Course Syllabus (TQF. 3)  

LS 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานวิจัย

 
LS 2 การเลือกหัวข้องานวิจัย  
LS 3 การตั้งวัตถุประสงค์งานวิจัย  
LS 4 ประชากรและการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง  
LS 5 เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล  
LS 6 สมมติฐานการวิจัย กรอบแนวคิดการวิจัย
LS 7 คำถามงานวิจัย  
LS8 การหาค่าความสอดคล้อง (IOC ) *** ตัวอย่าง IOC [Questionnare] [IOC]
LS 9 การหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง *ตารางYamane *Morgan  
LS10 การหาค่าความเชื่อมั่ DATA แบบสอบถา LAB1 งานเอกสาร aa bb cc
LS... สรุปและทบทวน  

 

Thailist
---การวิเคราะห์ผลข้อมูลด้วยโปรแรกมสำเร็จรูป
การหาผลรวมของตัวแปร
การหาค่าร้อยล
การหาเฉลี่ย (X) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน SD
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การทดสอบสมมติฐาน (การวิจัยอ้างอิง)
----การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทางเดียว One-Sample T Test
----การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยสองกลุ่ม (Independent Sample T-test)
----การเปรียบเทียบข้อมูลก่อนและหลังในตัวเดียวกัน (Paired - Samples T Test)
----การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยมากกว่า 2 กลุ่ม (One way Anowa)
----การทดสอบความสัมพันธ์ (Pearson)
----การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) PW data pdf1 pdf2

*** LABTEST
1) โจทย์
2) แบบสอบถาม
3) ข้อมูลSPSS

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------
**Assignments**
--รูปแบบการเขียนรูปเล่มงานวิจัยฉบับสมบูรณ?
--ตรวจข้อเสนอหัวข้องานวิจัย
--Check research 5
--Check Research 3

--แบบเสนอหัวข้อ (proposal)
---ตรวจสอบการคัดลอกงานวิจัย*** PPT ..PDF.
--การติดตั้งโปรแกรม

---------------------------------------------------

***งานมอบหมาย***

งาน 1 งานวิจัยและตัวแปร ฟอร์ม  
งาน 2 การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ google01 google02  
งาน 3 การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป exe001 data แบบสอบถาม

**
---การนำเสนองาน Powerpoint
---รูปแบบกเขารเขียนรูปเล่มงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
.....ตัวอย่าง